Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 december 2017

Algemene beschouwingen 2017 – Eelco Huizinga

Beste aanwezigen, beste kijkers,

Voor de tweede keer houden we in Zuid algemene beschouwingen bij de gebiedsplannen en zijn we dit jaar voor het eerst gestopt met algemene beschouwingen bij het vaststellen van de begroting.

In de gebiedsplannen 2018 vinden we de vijf belangrijkste prioriteiten voor elk van de drie gebieden in stadsdeel Zuid en de daaruit voortvloeiende activiteiten die het stadsdeel uit zal voeren.

En het is goed om daarbij te benadrukken dat het stadsdeel daarnaast natuurlijk nog talloze andere activiteiten uitvoert die misschien niet onder één van de 5 prioriteiten vallen, maar wel belangrijk zijn voor bewoners en ondernemers in ons mooie stadsdeel.

Sinds afgelopen zomer gaan bestuurscommissieleden, raadsleden, bestuursleden en vrijwilligers van D66 samen regelmatig huis-aan-huis langs bij bewoners in de verschillende gebieden in Zuid om te vragen wat er speelt in hun leefomgeving. Het zal geen verrassing zijn dat vooral tevredenheid overheerst en dat er daarnaast altijd wat aandachts- en verbeterpunten genoemd worden. We merken dat dit duidelijk per buurt verschilt en zijn daarom blij met het succes van de gebiedscyclus, de inzet van de gebiedsteams en de voorliggende gebiedsplannen.

De input voor deze gebiedsplannen komt via talloze kanalen, via bewoners en organisaties, de contacten van de gebiedsteams, via bv. de G250 en de stadsdorpen, maar ook op nieuwe manieren zoals de succesvolle enquête onder internationals en ondernemers.

Als ik deze bestuursperiode vergelijk met de vorige, is het contact van bestuurscommissieleden met bewoners en ondernemers enorm toegenomen.  Dit komt o.a. natuurlijk door de beeldvormende vergaderingen, bewonersinitiatieven als de Vondeltop en de G250, en door de ontzettend leuke Jongerentop.

En ook wanneer je het niet altijd eens bent, is het goed om in gesprek te blijven, zoals met de actievoerders op de DeLairessestraat of de omwonenden van het Willibrordusplein.

Als je ziet hoe ambtenaren met bewoners en ondernemers in de Schone Pijp samenwerken, is dat toch wel even anders vergeleken met 2005 toen ik politiek actief werd in stadsdeel Oud-Zuid.

Rechtstreeks contact met ambtenaren was zo’n beetje uit den boze.

Ruimte geven voor initiatieven van bewoners en ondernemers: we hebben het in Zuid zeker voor elkaar gekregen. Voorbeelden van een paar van de talloze initiatieven staan met leuke filmpjes op de gemeentesite met de gegevens van de gebiedsmakelaars erbij die daardoor makkelijk te bereiken zijn voor nieuwe initiatieven.

 

Zuid is al jaren het veiligste stadsdeel en de inzet is groot om dit zo te houden. Af en toe worden we toch opgeschrikt door nare en schokkende gebeurtenissen, zoals gewelddadige overvallen thuis of bij winkeliers, aanvallen in het Vondelpark of onlangs de ingeslagen ruiten bij HaCarmel.

Grote waardering is er voor de inzet vanuit politie, stadsdeel en gemeente en alle steun vanuit de samenleving.

Groot is ook al jaren de inzet van stadsdeel Zuid op het gebied van verkeersveiligheid. Desalniettemin weten we allemaal dat het nooit 100% verkeersveilig zal worden en worden we helaas met enige regelmaat geconfronteerd met zware en minder zware ongelukken. Ook in 2018 zal er onverminderde inzet nodig zijn vanuit het stadsdeel.

Verkeersveiligheid is een rode draad in de gebiedsplannen: niet voor niets genoemd als prioriteit in alle drie de gebieden. Met de vernieuwde Ferdinand Bolstraat noord is in de Pijp al een flinke stap in de goede richting gezet. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers is het devies, geheel volgens de speerpunten van D66.

Straks is ook de DeLairesse/Krusemanstraat een veiligere route voor scholieren en hopelijk kan snel begonnen worden met planvorming voor een veiligere Zeilstraat.

In de gebiedsplannen is er aandacht voor jong en oud. Dat doet dan direct denken aan Buitenveldert, waar de wijk aan de ene kant verjongd. Hier moet op ingespeeld worden middels extra voorzieningen of aanpassingen in de openbare ruimte voor meer speelplekken. Immers ook in Buitenveldert moet het goed opgroeien in Zuid zijn.

Aan de andere kant blijven ouderen langer thuis wonen en wordt er ingezet op het veilig thuis wonen (met preventieve maatregelen om misleiding en beroving te voorkomen), wordt ingezet op het   aanpakken en voorkomen van eenzaamheid en op ondersteuning van mantelzorgers met name bij dementie.

Nieuwe bewoners op de Zuidas worden met enthousiasme door het stadsdeel onthaald, de eerste stappen voor meer levendigheid zijn o.a. met de komst van Circl gezet en er komen elders in Zuid en  Buitenveldert meer woningen bij door transformaties en specifiek met middenhuur op de Bruynzeellocatie.

Internationals blijken bereid zich middels vrijwilligerswerk meer in te spannen voor hun buurt en leefomgeving. Er wordt geïnvesteerd in de parken en het groen.

School- en speelpleinen worden, al dan niet op initiatief van bewoners zelf zoals bij de Bockesprong, aangepakt en vergroend. Dit geeft goed invulling aan een ander aandachtspuntpunt van D66, het zojuist al genoemde opgroeien in Zuid.

Het Olympisch gebied is verder in ontwikkeling en het Stadionplein is gereed gekomen. Buurtbewoners worden betrokken bij het kunstwerk dat daar in de openbare ruimte komt en zijn zelfs meegegaan op excursie naar de bronsgieterij.

Deze bestuursperiode zijn er diverse aansprekende kunstwerken in de openbare ruimte bij gekomen. Zoals het Stoelenmonument in het Amstelpark, de Wachter op de Zuidas en de entreeboog boven de Albert Cuyp. In 2018 vindt de volgende editie van Kunst aan de Schinkel plaats.

Dit jaar hebben we kunnen genieten van de kunstroute van ArtZuid, terwijl een andere route, de boodschappenroute van het Odensehuis weer een praktische hulp is voor dementerenden.

In de Cornelis Schuytstraat wordt, net als in de Pijp, gewerkt aan gezamenlijke afvalcontracten.

Er is aandacht voor de situatie van zzp-ers, het stadsdeel is voorloper in de aanpak van middelengebruik onder jongeren en met Lang Leven in Plan Berlage worden ook de ouderen niet vergeten. En over wonen gesproken, we wachten natuurlijk nog op de volgende stappen in de planvorming voor het Havenstraatterrein, dé plek in Zuid waar dankzij D66 flinke stappen gezet zullen worden met middenhuur.

In de Rivierenbuurt zijn veel zorg- en welzijnsinstellingen actief, is de buurtbetrokkenheid sterk en zijn veel vrijwilligers actief. Hier wordt ingezet op armoedeaanpak en ondersteuning voor kwetsbare bewoners.

Bij de kop van de Zuidas en de Rai speelt balans in de stad bij de Veluwe- en Scheldebuurt ook een rol. Het Martin Luther Kingpark wordt verder verbeterd in samenspraak met de buurt. Ook in het Sarphatipark wordt geïnvesteerd.

De activiteiten van het Natuur- en Milieuteam worden gelukkig voortgezet.

In de Pijp slaan ondernemers niet alleen de handen met de gemeente ineen als het gaat om gezamenlijke afvalcontracten, maar bv. ook bij het oprichten van een nieuwe Bedrijven Investerings Zone. Daarnaast proberen we de balans in deze wijk te bewaren met een conserverend bestemmingsplan en aanpak van fietsparkeerproblematiek en afvaloverlast.

Ook het laatste stukje van de Van Woustraat gaat in de planvorming, een langgekoesterde wens van D66 Zuid, hopelijk met een spoedig resultaat.

Met deze snelle vogelvlucht door de gebieden en de gebiedsplannen doe ik natuurlijk geen recht aan alles wat ik niet genoemd heb.

Mijn advies aan geïnteresseerden die meekijken of dit later lezen of terugzien: leest u eens de plannen voor uw gebied en misschien ook de plannen voor de andere gebieden.

Het is teveel om hier allemaal op te noemen en je wordt er echt enthousiast van.

 

Beste mensen,

Namens de D66 fractie spreek ik nogmaals onze dank en waardering uit voor de gebiedsplannen 2018 aan iedereen die eraan heeft meegewerkt en input heeft geleverd.

Over drie maanden en één dag vinden verkiezingen plaats voor de gemeenteraad en de stadsdeelcommissies. En het is te merken, want niet eerder deze bestuursperiode werden zoveel moties en amendementen ingediend, terwijl we nog zo kort in functie zullen zijn.

Bij het opheffen van de deelraden was het toch een beetje afwachten hoe de bestuurscommissies zouden functioneren. Ik durf te stellen dat we er in Zuid overall een succes van hebben gemaakt en spreek de verwachting uit, dat met een mooie basis zoals de gebiedsagenda en de gebiedsplannen 2018, onze opvolgers in de stadsdeelcommissie er ná ons ook een succes van zullen maken.

Ik wens u allen vast een mooi en succesvol 2018!