Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 januari 2018

Kandidatenlijsten stadsdeelcommissies

De afgelopen maanden is er door het bestuur, de lijstadviescommissie (LAC) en de afdelingsverkiezingscommissie (AVC) van D66 Amsterdam Zuid hard gewerkt aan het samenstellen van de advies-kandidatenlijsten voor de stadsdeelcommissies. We zijn er trots op om drie lijsten vol met enthousiaste, ervaren, nieuwe, overtuigende, verbindende maar bovenal betrokken kandidaten te presenteren.

Nu is het woord aan de leden van D66 Amsterdam Zuid. Vanaf maandag 8 januari kan er een week lang gestemd worden op de kandidaten middels een e-voting, waarvoor elk lid op maandag 8 januari een e-mail krijgt. Om meer over de kandidaten te weten te komen, is aan de kandidaten gevraagd iets over zichzelf te vertellen. Hieronder vindt u per gebied van Zuid de advies-lijstvolgorde en meer informatie per kandidaat.

De Pijp/Rivierenbuurt

1. Erik Schmit

Beste leden,

Met veel plezier woon ik sinds 2011 met mijn partner in de Pijp. Ik ben 48 jaar en na een loopbaan in het buitenland nu zelfstandig ondernemer en docent bedrijfskunde aan een Amsterdamse hogeschool.

Sinds 2005 ben ik lid van D66. Ik ben D66’er omdat ik geloof dat iedereen in vrijheid zelf hun leven moet kunnen vormgeven. Het maximale uit eigen capaciteiten halen zonder de andere uit het oog te verliezen. Ik ben ook D66’er omdat wij beseffen dat er altijd mensen zullen zijn die het zelfstandig niet redden. Dan ondersteunen we elkaar, simpel en snel.

Binnen D66 Amsterdam zet ik mij reeds enkele jaren in voor Amsterdamse inwoners en ondernemers. Dit doe ik door het organiseren van bijeenkomsten met inwoners, ondernemers en lokale organisaties. Luisteren naar wat er leeft bij inwoners en deze vertalen naar praktische voorstellen. Door te zorgen dat we een aantrekkelijk woon- en winkelaanbod houden en de stad toegankelijk is en bereikbaar blijft voor iedereen.

Ons stadsdeel biedt talloze mogelijkheden voor mensen van verschillende komaf, voor jong en oud en ieder met eigen idealen. Ons stadsdeel groeit en het is belangrijk om hierin een balans te vinden. Ik wil mij graag inzetten voor een gevarieerd woning- en winkelaanbod, ruimte voor fietsers, voetgangers en auto, goede scholen en parken, minder vuil op straat en meer veiligheid in ons stadsdeel.

Als lid van de Stadsdeelcommissie wil ik een verbindende en daadkrachtige rol vervullen tussen de bewoners, ondernemers, organisaties en het stadsdeelbestuur om samen te werken aan de toekomst van ons mooie stadsdeel!

Met vriendelijke groet,

Erik Schmit

2. Alexander Doijer

Ik ben Alexander Doijer, 33 jaar, Nederlander, Braziliaan, en ook, voor meer dan 6 jaar, Amsterdammer. Net als de Pijp en Rivierenbuurt, ben ik divers, vooruitdenkend, met ook een vleugje traditie en geschiedenis. De Pijp en Rivierenbuurt zijn een bruisend, internationaal hoekje Amsterdam. Wereldberoemd voor architectuur, kunst, horeca en een fantastisch leefomgeving.

Als stadsdeelcommissie kandidaat zal ik mijn ervaring gebruiken als Bestuurscommissie lid, als bewoner, als logistieke manager in duurzame handel, en als iemand die hier hun nieuwe thuis heeft gemaakt, om mij inzetten voor de belangen van de bewoner, desondanks hoe lang zij hier wonen.

Om zeker te zijn dat onze straten veilig, schoon en leefbaar blijven. En waar dan ook te verbeteren. Door prioriteiten te geven aan voetgangers en fietsers. Door de buurten toegankelijk te laten of maken voor families, met of zonder kinderen. Om ruimte te geven aan alle bewoners en bezoekers. Zo dat iedereen hier veilig en secuur voelt, op straat of thuis. 

Ik zal zorgen dat onze buurten kunnen blijven groeien, in balans met de stad. Dat onze huizen karakteristiek mooi en architectonisch blijven. Onze winkels en horeca hoogwaardig uitstralen, met een diverse aanbod, en toegankelijk blijven voor iedereen. Geen monocultuur, maar een multi-cultuur, in winkels en mensen!

Ik zal samen met het dagelijks bestuur en gemeente Amsterdam zorgen dat de belangen van de Pijp en Rivierenbuurt paalrecht vooraan staat als het gaat om onze bewoners te beschermen. En waar ook nodig, die samen brengen met de belangen van hun buren. Zo dat de Pijp en Rivierenbuurt, de parels van Zuid, niet alleen de komende vier jaar goed vertegenwoordigd zijn, maar voor zo lang als water in de Amstel vloeit.

3. Florine Lengkeek

Florine Lengkeek (42)

Eigenaar With Flow strategie&communicatie; communicatie strateeg en verandermanager.

De afgelopen jaren heb ik mij professioneel gezien gericht op de publieke zaak. Als public affairs en communicatiestrateeg heb ik jarenlang ervaring opgedaan met belangenbehartiging, media inzet en externe profilering. Vanaf 2010 ben ik nauw betrokken geweest bij de oprichting en de positionering van het College voor de Rechten van de Mens. Mensenrechten gelden overal, altijd en voor iedereen. En vooral lokaal en in de buurt krijgen ze betekenis. Daarom lijkt het mij als geboren Amsterdammer nu het moment om zelf bij te dragen aan de lokale politiek. Vanzelfsprekend voor D66, de partij waar ik al jarenlang het gedachtegoed van deel. Liberaal en sociaal, een combinatie die mij past. Liberaal als het kan, sociaal als het moet.

Het sociale karakter van de Pijp staat onder druk hoor ik van ondernemers in de Van Woustraat; de gezelligheid is eraf, alles is hip en de huren zijn bijna niet meer te betalen. Hoe blijven de belangen van bewoners en ondernemers in balans? Hoe zorgen we ervoor dat een divers winkelbestand kan blijven bestaan? Kortom: hoe zorgen we ervoor dat het gezellig is en blijft in de levenslustige en bruisende Pijp? Graag wil ik daar mijn steentje aan bijdragen.

4. Mig de Jong

Mig de Jong, 35 jaar. Manager Projectbeheersing bij Rijkswaterstaat. 

Als onderdeel van de bestuurscommissie wil ik vooral zorgen dat de Pijp een plek is waar een balans is tussen wonen en werken, vrijheid en rust. Ik zie de stad als een organisch wezen, dat zich ontwikkeld, en meegroeit met haar bewoners. Dit brengt soms spanningen met zich mee, daar waar er meerdere belangen botsen. Ik wil met het bestuur op zoek naar oplossingen die recht doen aan de verschillende belangen in de stad. Ook daar waar er harde keuzes gemaakt moeten worden.

Ik ben planoloog, en ik wil graag mijn kennis en ervaring met ruimtelijke ordening gebruiken om de Pijp leefbaar te houden en toegankelijk te houden voor iedereen, zowel voor de bewoners als voor bedrijven, lokale ambachten en bezoekers. 

5. Thom van Willigen

27 jaar, Jr. Projectleider Energie bij iChoosr B.V. (onafhankelijke organisator groepsaankopen groene stroom contracten, zonnepanelen en asbestsanering in samenwerking met Vereniging Eigen Huis).

Als geboren Groninger en iemand die op een aantal ogenschijnlijk vreemde locaties in het voormalig Oostblok heeft gewoond heb ik een aardig idee van wat er goed of fout kan gaan in een buurt m.b.t. voorzieningen, sociale cohesie, verkeer, afval etc. Inmiddels woon ik drie jaar in de Pijp en heb ik gemerkt dat het hier een hoop goed gaat. Er is een enorme keus aan parken, culturele en horeca gelegenheden en vrijwel alle andere voorzieningen zijn goed bereikbaar en van hoge kwaliteit. De keerzijde aan dit positieve gegeven; het trekt een dermate grote hoeveelheid mensen aan dat hier wonen steeds lastiger aan het worden is voor iedereen behalve de meest vermogende groepen. De grote bedrijvigheid en het aantal mensen zorgt ook voor een steeds groter wordende hoeveelheid afval op straat waar meer aan gedaan kan worden m.b.t tot hoe en wanneer het wordt verzameld.

Als ‘starter’ weet ik hoe lastig de woningmarkt voor kopers is, maar nog beter hoe kostbaar, onzeker en krap de markt voor huurders in het lage of middensegment is. Vraag naar woningen is moeilijk tegen te gaan en dat proberen lijkt mij ook niet wenselijk, maar er kan ook veel worden gedaan aan de aanbodzijde. Niet alleen door meer te bouwen, maar ook door beleid te voeren dat niet effectief de beschikbare woonruimte verminderd. Daarnaast weet ik als voormalig ‘Stadjer’ (inwoner van de stad Groningen) dat auto’s ook een marginale rol in de binnenstad kunnen hebben zonder dat dit problemen op hoeft te leveren voor de mobiliteit van de bewoners of bedrijvigheid.

Ik stel mijzelf kandidaat omdat ik weet dat veel mensen in de Pijp en Rivierenbuurt zich storen aan dezelfde zaken en ik via deze weg in staat zal zijn deze problemen, en oplossingen, specifiek en concreet duidelijk te maken aan mensen die er daadwerkelijk iets aan kunnen veranderen.

6. Ronald Klinge

7. Martine Bults (lijstduwer)

Oud Zuid

1. Ed Berkhout

Sinds 1978 actief in de politiek, eerst in Den Haag en Utrecht en sinds 2008 in stadsdeel Zuid. Momenteel lid van de bestuurscommissie in Zuid.

Er is grote behoefte aan een partij die sociaal liberaal, redelijk alternatief en groen is. Daar zet ik mij van harte voor in. De afgelopen perioden heb ik mij o.a. ingezet voor meer middenhuur woningen (o.a. een subsidieregeling in de deelraad om grotere middenhuur woningen te realiseren); voor herinrichtingsplannen met meer aandacht voor voetgangers en fietsers ( o.a. v. Woustraat); voorbestemmingsplannen waar een goede afweging plaats vindt tussen verschillende belangen (o.a. Havenstraatterrein).

Op het gebied van zorg en welzijn staat een goede organisatie van zorg met eigen regie van de zorgvrager centraal. Er moet betere afstemming komen tussen de vele vormen en organisaties op dit gebied.

Ik zet in op vele contacten met de verschillende bewonersorganisaties, o.a. met Stadsdorp, Vondeldorp en Stadsdorp Zuid.

2. Pim Hol

Mijn naam is Pim Hol, ik ben gehuwd en heb twee kinderen (20 resp. 19 jaar).

Ik heb bij de rijksoverheid gewerkt (Min. van EZ en V&W), onder meer nogal wat jaren op het gebied van internationale overleggen en onderhandelingen. Ik ben politicoloog maar heb de afgelopen jaren rechtenstudie gedaan en afgerond. Ik werk nu pro deo voor een aantal uren voor een Amsterdams advocatenkantoor in de sociale advocatuur.

Ik ben geïnteresseerd in veel dingen en voel me sterk betrokken bij wat er in de maatschappij gebeurt. Ik heb een sterk analytisch vermogen en kan bovendien goed pro actief en snel reageren als dat nodig is, kom op voor belangen en kan mijn standpunten goed verwoorden. Daarnaast heb ik een goede schrijfvaardigheid. Ik ben gewend met verschillende doelgroepen en leeftijdsgroepen om te gaan.

De opvattingen die ik heb over de maatschappij en de richting die deze op moet gaan vind ik voor een belangrijk deel bij D66. Daar ben ik al lang lid van en al jaren actief in verschillende kennisgroepen. Wat er – kleinschaliger – in de buurt gebeurt vind ik ook belangrijk. Daarom was ik een van de oprichters van het “stadsdorp Vondeldorp” en was tot eind 2017 bestuurslid daarvan . Ik ben ook de Tuchtcommissie Jeugd voor een grote hockeyclub in Amsterdam.

3. Els Weijers

De belangrijkste stap die de gemeente anno 2018 moet maken is die van binnen naar buiten werken. Niet het systeem van de ambtelijke organisatie maar de leefwereld, de vraag van inwoners, moet centraal staan. Dit vraagt nogal omdenken van ambtenaren en bestuurders. Gebiedsvertegenwoordigers zoals ik kunnen hierin een sleutelrol vervullen. Ik wil mij inzetten voor een nieuwe bestuursdynamiek waarin de vraag, kennis en ervaring van inwoners het vertrekpunt is. Ik ben Els Weijers, 61 jaar, en ik weet de weg. Ook in de politiek-bestuurlijke omgeving. De stad leerde ik als 23 jarige kennen tijdens een jaarstage als opbouwwerker in de Nieuwmarktbuurt. Als student en promovenda letteren aan de UvA genoot ik de stad op andere wijze. Rond mijn 30e ging ik weer aan de slag op het maatschappelijk terrein. Vanuit stadsdeel Rivierenbuurt werd ik voor Amsterdam Zuid bestrijder van voortijdig schoolverlaten. Als beleidsmanager voor de gemeente Amstelveen deed ik ervaring op met alle beleidsterreinen, van ruimtelijke ordening tot veiligheid tot zorg en ondersteuning tot cultuur. Sinds vier jaar werk ik als programma manager sociaal domein voor drie gemeenten in NH. Een van de opgaven is de vernieuwing van de burgerparticipatie en hiervoor werk ik nauw samen met veel actieve en betrokken inwoners. Zo’n inwoner wil ik voor mijn eigen stadsdeel zijn. Ik heb nog geen partij ervaring maar voel mij thuis bij de D66 standpunten en met mijn inhoudelijke en actuele kennis, en als vrouw, kan ik stevig bijdragen aan de eigentijdse sturing op het behoud en beheer van de voorzieningen in ons fijne stadsdeel.

4. Vincent Kroes

Beste Leden,

Mijn naam is Vincent Kroes, sinds begin tweeduizend woonachtig in de mooie wijk Amsterdam-Zuid, Duivelseiland. Eigenaar ABenC.com boekhouden en consultancy, financieel coach en life coach, zelfs de hond gaat beter in zijn vel zitten. Ben een fan van familieopstellingen, systemisch werken en life long coaching.

Amsterdam is een stad vol ondernemers. Ondernemers die het vaak te druk hebben om zich ook nog om de dagelijkse politiek te bekommeren. Of er, laten we eerlijk zijn, geen zin in hebben. Maar er is ook een Amsterdamse ondernemer die zich wel dagelijks met de politiek en de gemeenschappelijke zaak bezig houdt en wil bezighouden. Ik vind het leuk om de overheid financieel en het welzijn van de stakeholders gezond te houden – of te maken.

Sinds tweeduizendviertien ben ik actief in bestuursfuncties, commissies en als penningmeester, na een eerste gewenning over de relatief lange besluitvorming procedures, versus de besluitvorming in de zakenwereld, voelde ik mij als een vis in het water. Ben van mening dat als je het leuk vindt, dat je er ook goed in bent. De politiek vind ik een zinvolle aanvulling van het leven en de betrokkenheid bij elkander.

Zal mij onder andere inzetten voor herinrichtingsplannen met meer aandacht voor voetgangers en fietsers onder andere in de Van Woustraat en zal mij inzetten voor de ouderen in ons stadsdeel.

Tot snel!

5. Paul Guldemond (lijstduwer)

Buitenveldert/Zuidas

1. Angelo Verhoeven

Ik was 16 toen ik actief lid werd van D66, dat is inmiddels 8 jaar geleden. Ik ken en vertolk ondertussen het sociaalliberale geluid van D66 overal waar ik maar kom, tot ergernis van familie en vrienden aan toe. Mijn naam is Angelo Verhoeven, 24 jaren jong, student leraar Maatschappijleer aan de Hogeschool van Amsterdam en sinds maart 2015 woonachtig in studentencomplex Ravel Residence op ZuidAs.

De prinses Irenebuurt en Buitenveldert zijn twee echte Amsterdamse stadswijken. Door de woningtekorten binnen de ring is Buitenveldert een interessant gebied om naartoe te verhuizen vanuit andere delen van de stad. Echter is het gevoel van zowel bewoners van Buitenveldert als van de rest van de stad dat het gebied Zuidas een grauwe grijze kolos is die deze twee gebieden van elkaar scheiden en als bewoner van Zuidas ervaar ik dagelijks “deze kloof”.

De kansen om van Zuidas een volwaardige stadswijk te maken waar een stukje Amsterdamse reuring zorgt voor verbinding tussen de gebieden aan weerszijde van Zuidas zijn er in overvloed. Echter, door het gemis van diverse voorzieningen, (noodzakelijke) bouwoverlast in het hele gebied, grote fiets en scooterstromen door de Prinses Irenebuurt en uitgestorven straten in Zuidas buiten kantooruren  maken dat deze kansen blijven liggen. En dat is jammer.

Door hier als stadsdeel Zuid op in te zetten en door vergaande bewonersparticipatie serieus te nemen moet het leefbaarheidsgehalte stukje bij beetje groeien. Ik wil mij in de stadsdeelcommissie voor 100 procent inzetten om de leefbaarheid van het zuidelijkste deel van de stad te behouden en verder te creëren waar nodig.

2. Remco Noordsij (lijstduwer)

Mijn naam is Remco Noordsij, 48 jaar, en ik ben geboren, getogen en woonachtig in de mooie wijk Buitenveldert. In 2009 ben ik lid geworden van D66 en ben toen enkele jaren actief geweest als bestuurslid van onze debatingclub D-loquentia Amsterdam. Sinds 2016 zit ik in het bestuur van D66 Amsterdam Zuid, eerst als vicevoorzitter en thans als voorzitter. Dit vind ik geweldig leuk om te doen; ik geniet enorm van de contacten met alle interessante mensen die ik binnen onze vereniging ontmoet.

Op dit moment ligt mijn prioriteit vooral op het voorbereiden van de gemeenteraadsverkiezingen. In de periode daarna wil ik mij focussen op een aantal speerpunten, te weten: verbinding tussen de leden onderling en organiseren van activiteiten rondom de thema’s die wij belangrijk vinden in ons stadsdeel. Meer in het bijzonder zou ik inhoud willen geven aan ‘ons sociale geluid in Zuid’: hoe kunnen we ervoor zorgen dat naast het liberale aspect ook ons sociale profiel lokaal vorm en inhoud krijgt.

Voor wat betreft de stadsdeelcommissie steun ik Angelo Verhoeven, onze eerste kandidaat op de lijst Buitenveldert/Zuidas. Zelf ben ik beschikbaar als lijstduwer/reservekandidaat.

3. Mohamed Baba (lijstduwer)

Mohamed Baba 
45 jaar
Directeur woningcorporatie 
Binnen D66 Amsterdam bestuurslid Vice voorzitter politiek
Als lijstduwer beschikbaar