Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 december 2018

D66: Balans tussen bouwen en leefbaarheid 

D66 wil dat er bij bouw en verbouw in Zuid meer rekening gehouden wordt met de bestaande leefomgeving. De vraag naar woonruimte is groot en D66 vindt het noodzakelijk dat er meer woningen worden gerealiseerd voor middeninkomens, studenten en internationals. Verandering is dus onvermijdelijk. Maar dat moet met respect voor huidige bewoners en bebouwing gebeuren. De belangen van de huidige bewoners moeten goed mee gewogen worden bij het verlenen van en toezicht houden op vergunningen.  Het streven is een dynamische stad waar verandering en leefbaarheid meer in evenwicht zijn. 

Stadsdeelcommissielid Els Weijers onderzoekt samen met bewoners en het stadsbestuur hoe negatieve effecten van de ‘bouwwoede’  in Zuid kunnen worden beperkt. “We moeten de directe overlast die bouwwerkzaamheden  geven voor omwonenden zoveel mogelijk beperken. En we hebben zorg om het groen in de openbare ruimte, de waterhuishouding in de binnentuinen, de toenemende parkeer- en verkeersdrukte en de aantasting hierdoor van de leefbaarheid” , stelt Weijers.  

Stedelijke expertgroep

Weijers neemt deel aan een stedelijke expertgroep Bouwdynamiek waar bewoners en bestuurders samen kijken naar oplossingen. De groep heeft achttien potentiële oplossingen in beeld. Momenteel wordt onderzocht welke maatregelen mogelijk en effectief zijn. 

Hierin blijft het nauwe contact tussen D66, de bewonersgroep Zuid en overige bewoners van belang. “Brede inspraak van bewoners op de besluitvorming, zeker als het gaat om herziening van bestemmingsplannen in Zuid, is voor D66 namelijk vanzelfsprekend”, onderschrijft Weijers.  

Agendering

Samen met de Oud Zuid gebiedsvertegenwoordigers heeft Weijers namens D66 het thema Bouwdynamiek op de agenda van de Stadsdeelcommissie gezet. In de commissie maakt ze zich hard maken voor maatregelen die bijdragen aan de beperking van overlast en een vergunningenbeleid dat de leefomgeving meeweegt.

Er wordt ingezet op:

  • Aanpassen beleid (beperken mogelijkheden voor dakterrassen, dakopbouwen en balkons) 
  • Verstevigde handhaving;
  • Betere belangenafweging tussen bouw en buurt;
  • Focus op meer maatwerk (communicatie);
  • Actualiseren bestemmingsplannen met brede participatie bewoners. 

Vervolg

De komende periode houden wij u via onze website en sociale media op de hoogte van de verdere ontwikkelingen op dit thema. Blijf ons dus volgen!