Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 juli 2020

D66 Zuid: Investeren in de leefbaarheid en diversiteit van Stadsdeel Zuid

De gebiedsplannen bepalen de prioriteiten van het stadsdeel voor het komend jaar. Tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie op 1 juli was er een eerste bespreking van de prioriteiten van Stadsdeel Zuid voor 2021. Lees hier de inbreng van D66 Zuid waar ondermeer aandacht wordt gevraagd voor een aantrekkelijker leefklimaat op de Zuidas, meer ruimte voor fietsers en voetgangers, een toegankelijke stad voor internationals en bovenal een schonere stad.

Hieronder vind je de prioriteiten die D66 Zuid inbracht voor de eerste bespreking van de gebiedsplannen voor Oud Zuid, Buitenveldert-Zuidas en Pijp-Rivierenbuurt.

Oud-Zuid

 • Een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving: Aantrekkelijk begint bij schoon. Maak prioriteit van schone straten, stoepen en parken. Het gaat niet alleen om hygiene, erg belangrijk in Corona tijd, maar ook om omgaan met je omgeving, met je spullen, met je kinderen, met je mensen. Duurzaam: pas de principes van de groenvisie toe, ook in Zuid willen we nog meer groen, fijn voor het oog, goed voor de schone lucht
 • Gevarieerd woningaanbod en verbondenheid in de buurt: Zuid bestaat grotendeels uit krachtige wijken maar in enkele buurten in Zuid zijn veel huishoudens die kampen met sociale en financiële problemen. Hoe kunnen die wijken meer voor elkaar gaan betekenen? De financiele problemen moeten tijdig gesignaleerd en aangepakt worden door de gemeente om erger te voorkomen, hoe voorkomen we dat de problemen zich in een volgende generatie herhaalt, we hebben eigentijdse vormen van welzijnswerk en zorg nodig, die aansluit bij en kruisbestuiving zoekt tussen diverse leefstijlen in Oud Zuid, jong en oud, oude en nieuwe Amsterdammer, kwetsbaar en krachtig: laten we enkele projecten uitwerken voor 2021 waarin ontmoeting tussen de diverse groepen centraal staat, ik noem nog een keer het mentorschap dat ik bij Combiwel heb voorgelegd.
 • Meer zorg voor bewoners met een verborgen ondersteuningsbehoefte : Bij de inventarisatie van de effecten van de opheffing lijn 16 bleek dat met name een grote groep zeer ouderen minder het huis uit gaat. D66 stelde toen al voor om te onderzoeken hoe er aanbod voor hen kan komen, bv door heen en weer zoals in de Rivierenbuurt: nu het openbaar vervoer een plek is die risico groepen zullen vermijden, wil ik hier opnieuw aandacht voor vragen
 • Meer kansen en weerbaarheid voor kinderen en jongeren: D66 is ervan overtuigd dat onderwijs en begeleiding het verschil maakt, maak concrete plannen voor specifieke kinderen en jongeren, het onderwijs en welzijn weten wie het nodig hebben, zet hier de community bij in, in Nieuw West wordt geëxperimenteerd met de kracht van de buurt om lerarentekort aan te pakken, wat is er mogelijk in Zuid, maak gebruik van kennis en kracht die er is, ook ondernemers dragen vaak graag bij, denk aan het inrichten van een digitaal lokaal, en nogmaals, verbind krachtige bewoners met kwetsbare jongeren, biedt hen zo toegang tot cultuur en ene netwerk dat bv helpt een stage te vinden
 • Nieuw- en verbouwplannen die goed in de leefomgeving passen: Bij de brief Bouwdynamiek heeft D66 al gesteld: hoe staat het ervoor met de balans? Is de overlast verminderd. In 2021 concrete acties van voorkomen stapeling tot handhaving op specifieke plekken, geen verstopte stoepen meer, dat leidt tot gevaarlijke situaties, irritatie en het is onmogelijk 1,5 in acht te nemen met bouwvakkers, tenzij je op de drukke weg gaat lopen.
 • Aandacht voor bijzondere plekken: Museumplein en Vondelpark: Een schoon Vondelpark! Dat is de wens van bewoners en bezoekers. Zet hier extra op in. Het park is, zei Wim Pijbes al, een onmisbaar vitaal element in de stedelijke samenleving. Hij verwijst naar het Vondelpark als hij stelt: Stadsparken behoren tot de meest democratische, geliefde en gewaardeerde vormen van publieke ruimte. Zie het schoonhouden en verfraaien ervan niet als onderhoudspost maar als integraal onderdeel van de vergroeningsopgave van de stad. Ook het Museumplein behoort tot de waardevolle publieke ruimte, ook hier is meer en diverser groen welkom, bescherm het als ruimtelijke kwaliteit en zorg bv voor vrije zitplekken (naar voorbeeld van de Franse parken).

Buitenveldert-Zuidas

 • Community building Zuidas: Zuidas wordt steeds meer een Amsterdamse wijk. Gezinnen en jonge Amsterdammers zien de potentie van de ZuidAs en dat blijkt uit de vele initiatieven die bewoners delen op de vele bewonerspagina’s van sociale media. Hoe mooi zou het zijn om op Zuidas meer in te zetten op recreatie in de openbare ruimte. Denk aan het nieuwe gebied rondom EMA en Van der Valk, nu nog erg grauw en grijs, kijk naar mogelijkheden om hier iets te creëren zodat deze “kille” hoek dezelfde charmes kan krijgen als het gebied rondom station Zuid. Dit vergroot de betrokkenheid van bewoners en maakt dat er sociaal contact plaats kan vinden.
 • Meer verkeersveiligheid op rijwegen en fiets- en voetpaden:De droge zomers maken dat de betegelde fiets/voetpaden er vaak slecht bij liggen. Losliggende tegels, soms hele vierkante meters, maken het fietsen of wandelen onveilig. Het plaatsen van borden is een goede methode om gebruikers te attenderen op de gevaarlijke situatie, echter is een permanente oplossing zeer gewenst in het gebied. Denk aan delen waar vaak dezelfde tegels losliggen te asfalteren waar dit technisch mogelijk is.
 • Meer duurzaamheidsinitiatieven: Op ZuidAs zijn er veel wooncomplexen en kantoorgebouwen die het afval laten ophalen door middel van bedrijfsafvalwagens. Hierdoor is er een gemiste kans tot het gescheiden inleveren van diverse afval(grond)stoffen. Wij roepen op tot het samen kijken met bewoners, ondernemers en andere gebruikers naar het verder uitwerken van een afvalinzameling waarbij het scheiden van afval de insteek wordt. Daarnaast pleiten wij voor het realiseren van een centraal wijkgericht recyclepunt in de wijk kan maken dat het vele grofvuil dat nu wordt opgehaald een tweede kans kan krijgen.

Pijp-Rivierenbuurt

 • Meer ruimte voor ontmoeten: De Van Woustraat verduurzamen, vergroenen en meer plek creëren om elkaar te ontmoeten (o.a. voorbereidingen “Knip”) De sociale functie van pleinen versterken. Zorgen dat pleinen aantrekkelijk zijn voor diverse doelgroepen en daarmee bijdragen aan integratie ipv segregatie tussen de diverse doelgroepen (rekening houden met zowel bewoners als bezoekers)
 • Een schonere woonomgeving: Bewoners van de Pijp/Rivierenbuurt geven volgens de leefbaarheids-monitor een onvoldoende voor “schoon en heel”. Sterker, de trend is negatief. Daarom in de gebiedsplannen in 2020 en 2021 inzetten op een efficiëntere reiniging, handhaving en investeren in gedragsverandering van bewoners en ondernemers. Daarnaast investeren in onderhoud en reiniging van onze stadsparken
 • Gevarieerde winkels en ruimte voor ambachten: Steun aan initiatieven van ondernemersverenigingen (incl. ambachten) om te herstellen van corona. Samenwerken met alle stakeholders aan de Albert Cuyp-markt als een aantrekkelijke markt voor bezoekers en buurtbewoners, een goed ondernemersklimaat voor bestaande en startende marktondernemers.
 • Meer woningen voor specifieke doelgroepen: Meer woningen voor jongeren, starters en mensen met een middeninkomen. Dit draagt bij aan de diversificatie van wijken.
 • Aantrekkelijk woonmilieu: Investeren in verduurzamen en vergroenen van het Martin Luther King Park, een stadspark om te ontspannen, ontmoeten en sporten.
 • Een toegankelijke stad voor internationals: Toegankelijkheid mbt internationals voor participatie om internationale bewoners onderdeel van de buurt te maken – zoals het bieden van verruimde taalmogelijkheden aanbieden. Aandacht voor internationals met kinderen. Zij hebben een grotere kans om geisoleerd te raken ten tijde van een crisis. Zorg dat gemeentelijke communicatie ook begrijpelijk is voor internationals

In september vindt de tweede bespreking met het stadsdeelbestuur van Amsteradm Zuid plaats over de prioriteiten voor 2021. D66 Zuid blijft daar inzetten op het verbetereb van de leefbaarheid en diversiteit van ons stadsdeel. Heb jij aandachtspunten voor de gebiedsplannen van 2021? We horen graag je input op fractie@d66amsterdamzuid.nl